banerrejs09072018

 

Czy przedsiębiorcy z województwa zachodniopomorskiego zyskają na tym, że miasto organizuje wielki Zlot Żaglowców The Tall Ship Races 2017? Z prof. Dariuszem Zarzeckim, ekonomistą z Uniwersytetu Szczecińskiego rozmawiał Michał Kaczmarek.

Czy dla miasta tego typu wydarzenia są zbędnym kosztem czy możliwością zmiany wizerunku i poszerzeniem kapitału społecznego oraz turystycznego?

Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych oraz relacje i oceny zawarte w artykułach prasowych są dowodem na to, iż zdecydowanie finały regat The Tall Ships’ Races, zorganizowane wcześniej przez Szczecin (dwukrotnie), jak też finał odbywający się w 2017 roku, są sukcesem zarówno pod względem medialnym, organizacyjnym jak i gospodarczym. Przede wszystkim Finały Regat Wielkich Żaglowców przyciągnęły do miasta niespotykaną dotąd w Szczecinie ilość uczestników.

Jakie są efekty dotychczasowych regat The Tall Ship Races  i czy możemy pozwolić sobie na ocenę czy miasto zyskało na regatach?

Zorganizowanie w Szczecinie po raz trzeci finałów regat TTSR stworzyło szanse na uzyskanie wymiernych korzyści gospodarczych oraz wyjątkowych efektów promocyjnych przy stosunkowo niewielkich kosztach własnych. Dużo ważniejszy od efektu krótkookresowego jest rozproszony i rozłożony na długi okres efekt promocji miasta prowadzący do trwałego zwiększenia liczby osób odwiedzających Szczecin w celach turystycznych. We współczesnej gospodarce profesjonalnie przeprowadzane akcje promocyjne są bardzo skutecznym narzędziem kreowania popytu. Dotychczas prowadzone akcje promocyjne miasta zakreślane były na znacznie mniejszą skalę. Szacuje się, że efekt promocji Szczecina będzie większy przy wydatkowaniu w następnych okresach środków na rutynowe promocje w dotychczasowej lub nawet w powiększonej skali. Z drugiej strony, osiągnięcie efektu promocyjnego podobnego do uzyskanego w ramach finału regat wymagałoby znacznie większych nakładów finansowych, niż poniesione. Z tego punktu widzenia oznacza to uzyskiwanie oszczędności na wydatkach na promocję dzięki posłużeniu się bardzo efektywnym narzędziem promocji. Warunkiem skuteczności akcji promocyjnych tak prowadzonych jest także niedopuszczenie do powstania jakichkolwiek zdarzeń, które mogłyby zakłócić pozytywny obraz Szczecina bądź regionu tworzony w kampaniach promocyjnych. Należy dbać również o to, aby turyści zauważali każdorazowo poprawę organizacji imprezy i uwzględnienie zgłaszanych uwag szczególnie, jeżeli nie wymagają znaczących i czasochłonnych nakładów inwestycyjnych.

Jak miasto powinno skatalizować potencjał ludzki, który przyjeżdża do miasta i jak zainteresować tych ludzi Szczecinem do tego stopnia by chcieli tutaj powrócić?

Impreza była organizowana przez Szczecin już dwa razy – w latach 2007 i 2013. Dwukrotnie zlot żaglowców okazał się sukcesem organizacyjnym, który przyniósł mieszkańcom i turystom wiele radości, a Szczecinowi uznanie w oczach innych portów. Finał regat wielkich żaglowców był wielkim sukcesem marketingowym. Przykładowo w finale w 2007 roku Szczecin po raz pierwszy odwiedziło aż 37% z ogólnej liczby gości. Aż 2/3 gości zagranicznych po raz pierwszy pojawiło się w naszym mieście w związku z tą właśnie imprezą. Prawie wszyscy ankietowani uznali, że organizacja finału regat The Tall Ships’ Races 2007 była dobrą promocją Szczecina zarówno w Polsce, jak i w Europie. Miarą skuteczności marketingu połączonego z dobrą organizacją imprezy są bardzo wysokie oceny, jak i deklaracje chęci ponownego przyjazdu do Szczecina. Gotowość ponownego odwiedzenia Szczecina w 2007 roku zadeklarowało 92% ankietowanych turystów polskich i 66% turystów zagranicznych. Równie znakomite wyniki uzyskano w kolejnym finale regat w 2013 roku. Jeżeli zatem miasto będzie promowane nadal poprzez imprezy masowe o charakterze międzynarodowym, to należy liczyć się ze znaczącym wzrostem turystów zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Czy na regatach The Tall Ship Races zyskują także lokalni przedsiębiorcy? Którzy najbardziej, w jakiej skali i jakie branże mogą przeżywać długotrwały progres?

Poprawa koniunktury w turystyce i w działalnościach z nią powiązanych oraz w konsekwencji przyspieszenie wzrostu gospodarczego w efekcie organizacji dużych imprez masowych o zasięgu międzynarodowym, znajdą swoje pozytywne odzwierciedlenie w sytuacji na rynku pracy, początkowo w zakresie pracy sezonowej, które przy określonej skali działań oraz po ukształtowaniu się trwałej infrastruktury mogą stać się w stałymi miejscami pracy. Zagospodarowanie nabrzeży przy ul. Jana z Kolna, uwzględniające potrzeby wynikające z organizacji dużych imprez, zagospodarowanie turystyczne Łasztowni i Wyspy Grodzkiej może przyczynić się do powstania nowego, wyspecjalizowanego sektora usług w mieście. Należy zwrócić uwagę na fakt, że takie duże imprezy wzbudzają poważne zainteresowanie operatorów turystycznych (w tym: operatorów cruiserów), którzy zainteresowani są nie tylko uczestnictwem swoich klientów w samej imprezie, ale i zakupem całych pakietów usług nie związanych z nią bezpośrednio. Może to powodować zapotrzebowanie na inne produkty turystyczne, kulturalne oraz na inne usługi.

Organizacja imprez masowych o znaczeniu ponadregionalnym spowoduje rozwój gospodarczy w pierwszej kolejności tych rejonów miasta, które uczestniczyć będą w obsłudze zwiększonego ruchu. Następstwem boomu będzie wzrost aktywności gospodarczej i inicjatyw mieszkańców Szczecina i najbliższych okolic, co będzie związane z chęcią uczestniczenia w jakikolwiek sposób (bezpośredni lub pośredni) w obsłudze i rozwoju turystyki.

Dynamiczny rozwój gospodarki, a w szczególności turystyki połączone z promocją Szczecina oraz wykorzystaniem znakomitej oceny organizacji finału regat TTSR 2007, 2013 i 2017 zwiększy zainteresowanie miastem i inwestycjami w nim poważnych inwestorów zewnętrznych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych). Rozwój gospodarki turystycznej i większe inwestycje w tym zakresie spowodują konieczność inwestowania również w inne dziedziny gospodarki. Należy spodziewać się, że w pierwszej kolejności rozwijać się będą sektory gospodarki bezpośrednio lub pośrednio powiązane z turystyką i organizacją imprez, a następnie przełoży się to na rozwój wszystkich dziedzin gospodarki.

Bardzo dziękuje za rozmowę.

paprykarz