fbpx

 

SAVE THE DATE 25 26 SIERPNIA 1

 

 I

 Od  16 kwietnia 2020 r., weszło w życie rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy z instrumentów finansowych w ramach programów operacyjnych na lata 2014–2020 w celu wspierania polskiej gospodarki w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19.

Przewidziano w nim udzielanie pomocy z funduszy Unii Europejskiej w formie pożyczek, poręczeń i gwarancji w ramach krajowych i regionalnych programów operacyjnych.

Pomoc przeznaczona jest dla mikro, małych średnich i dużych przedsiębiorców na okres do 6 lat.

Pomoc może być udzielana na cele inwestycyjne, ale również na cele obrotowe, nakierowane na łagodzenie skutków wystąpienia pandemii COVID-19, może więc wykorzystana również na bieżące funkcjonowanie firm.

Pomoc przewidziana w rozporządzeniu może być łączona z pomocą de minimis.

 

 

II

Informujemy, iż obecnie nadal trwają prace nad poszerzeniem katalogu wsparcia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej – obecnie ustawa rozpatrywana jest
w Senacie.

Wśród przewidzianych rozwiązań znalazło się m.in.:

1) Rozszerzenie zakresu podmiotów uprawnionych do zwolnienia ze składek ZUS

Rozwiązanie to przewiduje dla przedsiębiorców zgłaszających do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 osób zwolnienie z opłacania składek w wysokości 50% łącznej kwoty nieopłaconych należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji rozliczeniowej złożonej za dany miesiąc.

Rozwiązanie to przewiduje również zwolnienie ze składek ZUS wszystkich płatników składek będących spółdzielniami socjalnymi, bez względu na liczbę pracowników.

Zmiana dotyczy również niewliczania do osób objętych ubezpieczeniem pracowników młodocianych.

W trakcie prac w Senacie zgłoszono również poprawkę dotyczącą:

-objęcia zwolnieniem ze składek ZUS wszystkich jednoosobowych firm bez względu na wysokość przychodu (rezygnacja z limitu przychodu 15.600zł  dla tych podmiotów),

-rozciągnięcia rozwiązań ustawy na firmy założone od 1 lutego do 1 kwietnia 2020 r.

 

2) Pożyczka 5000 zł

Pożyczka w wysokości 5 tys. zł dla mikroprzedsiębiorców ma objąć wszystkich mikroprzedsiębiorców (również samozatrudnionych), a dodatkowo przedsiębiorca nie będzie musiał zachować kryterium utrzymania stanu zatrudnienia. Razem z nowelizacją zostanie ono zniesione.

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlegać będzie umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

3) Zmiany umożliwiające ponowną wypłatę świadczenia postojowego

Świadczenie postojowe skierowane jest do wszystkich prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, zarówno prowadzących ją jednoosobowo i zatrudniających pracowników, jak
i osób wykonujących pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, jeśli spełniają określone warunki.

W miejsce jednokrotnego wsparcia dla przedsiębiorców i osób wykonujących umowy cywilnoprawne – w postaci świadczenia postojowego – wprowadzona zostanie możliwość ponownego przyznania tego świadczenia, nie więcej niż trzykrotnie. Radzie Ministrów będzie miała możliwość podjęcia decyzji o ewentualnych kolejnych wypłatach w drodze rozporządzenia.

Ponowne przyznanie świadczenia postojowego będzie mogło nastąpić nie wcześniej niż
w miesiącu następującym po miesiącu wypłaty po raz pierwszy tego świadczenia, pod warunkiem wykazania w oświadczeniu, że sytuacja materialna nie uległa poprawie.

 • Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do dofinansowanie zatrudnienia

Poszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych do:

 1. obniżenia wymiaru czasu pracy pracownika maksymalnie o 20%, nie więcej niż do 0,5 etatu, z zastrzeżeniem, że wynagrodzenie nie może być niższe niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy pracownika przed jego obniżeniem;
 2. objęcia pracownika postojem ekonomicznym, z zastrzeżeniem, że pracownikowi objętemu przestojem ekonomicznym pracodawca wypłaca wynagrodzenie obniżone nie więcej niż o 50%, nie niższe jednak niż w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy.

Podmiotami tymi będą zgodnie ze zmienionym art. 15g ust. 1 również organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz państwowa osoba prawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

 • Dodatkowe rozwiązania dotyczące pobytu i zatrudnienia cudzoziemców

 

W przypadku cudzoziemca, który w dniu, od którego po raz pierwszy ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 • na podstawie wizy Schengen,
 • na podstawie wizy wydanej przez inne państwo obszaru Schengen,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo obszaru Schengen,
 • w ramach ruchu bezwizowego,
 • na podstawie wizy długoterminowej wydanej przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • na podstawie dokumentu pobytowego wydanego przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej niebędące państwem obszaru Schengen, jeżeli zgodnie z przepisami prawa Unii Europejskiej uprawnia ona do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

– jego pobyt na tym terytorium uważa się z mocy prawa za legalny od dnia następującego po ostatnim dniu legalnego pobytu wynikającego z tych wiz, dokumentów lub ruchu bezwizowego, do upływu 30 dnia następującego po dniu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w zależności od tego, który obowiązywał jako ostatni.

Cudzoziemcy będą uprawnieni do wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie pobytu uznawanego za legalny jeżeli:

 1. posiadają ważne zezwolenie na pracę lub ważne zezwolenie na pracę sezonową;
 2. posiadają oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy wpisane do ewidencji oświadczeń na podstawie art. 88 z ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w tym oświadczenie, które umożliwia wykonywanie pracy w okresie lub okresach nieobjętych oświadczeniem.

Ważność kart pobytu, których okres ważności, o którym mowa w art. 244 ust. 1 pkt 16 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się do 30 dnia od dnia odwołania tego ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku takim przypadku nie wydaje się i nie wymienia kart pobytu.

Ważność tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca, których okres ważności, o którym mowa w art. 55a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, upłynął w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, przedłuża się z mocy prawa do 30 dnia od odwołania tego, ze stanów, który obowiązywał jako ostatni. W takim przypadku nie wydaje się tymczasowych zaświadczeń tożsamości cudzoziemca.

Rozwiązania te umożliwiają przedłużenie pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i co bardzo ważne, ich legalnemu zatrudnieniu. Rozwiązania te dotyczą w szczególności pomocników rolnika świadczących na rzecz rolnika pomoc przy zbiorach na podstawie umowy o pomoc przy zbiorach.

 • Zasiłek dla rolników i domowników na czas kwarantanny

Rolnikowi i domownikowi w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z COVID-19 będzie przysługiwał zasiłek
w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.


III

Obecnie trwają również prace nad kolejnym projektem  wsparcia finansowego dla przedsiębiorców – Tarczy Finansowej.

Wsparcie finansowe dla przedsiębiorców

W ustawie wsparcie rozumiane jest jako wszelkie formy instrumentów finansowych wsparcia zwrotnego udzielonego przedsiębiorcom na warunkach rynkowych,
w szczególności: pożyczki, gwarancje, poręczenia i inne instrumenty, których przedmiotem jest finansowanie ich działalności.

Wsparcie to udzielane będzie przez Agencję Rozwoju Przemysłu Spółkę Akcyjną na wniosek przedsiębiorcy, a wszelkich formalności pozwalające na jego uzyskanie będzie można dopełnić za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

ARP S.A. określi, w formie komunikatu zamieszczonego na swojej stronie internetowej, wzór wniosku wraz z objaśnieniami co do sposobu jego wypełnienia i złożenia, a także informacją o konieczności dołączenia dokumentów potwierdzających dane i informacje dotyczące przedsiębiorcy i jego sytuacji finansowej oraz tryb jego składania – oświadczenia będą składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Wsparcie zostanie udzielone w oparciu o zawartą z przedsiębiorcą umowę.

Dla kogo wsparcie z Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Wsparcie finansowe z ARP S.A. może być udzielone przedsiębiorcy, który znalazł się w trudnej sytuacji finansowej wynikającej z wprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów zakazów oraz ograniczeń w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz rozprzestrzeniania się choroby wywołanej tym wirusem (COVID-19), będącego:

 1. a) osobą fizyczną;
  b) osobą prawną;
  c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;
  d) wspólnikiem spółki cywilnej w zakresie wykonywania działalności gospodarczej.

Trudna sytuacja finansowa rozumiana jest jako spadek obrotów gospodarczych w myśl ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Ustawa nie będzie miała zastosowania się do przedsiębiorców, wobec których ogłoszono upadłość oraz przedsiębiorców, wobec których otwarte zostało postępowanie restrukturyzacyjne. W przypadku przedsiębiorców, względem których złożono wnioski w ww. postępowaniach, do czasu ich prawomocnego rozpatrzenia procedura udzielenia wsparcia określona w ustawie ulega zawieszeniu.

 

 

  
 • Ciekawi Utra 404x335
 • PFP FUR2.0