Baner nowastrona

 

Legalizacja Baner

Regulamin Pracy Klubu Kobiet Biznesu

działającego przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie z dnia 29 września 2021 r.

§ 1 Klub Kobiet Biznesu działający przy Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie jest sekcją powołaną przez Radę Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie na podstawie art. 42 Statutu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 2 Klub Kobiet Biznesu wykonuje zadania przewidziane w niniejszym Regulaminie oraz przez Statut Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 3

1. Niniejszy Regulamin Pracy Klubu Kobiet Biznesu, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki działania Klubu Kobiet Biznesu oraz zasady uczestnictwa w Klubie.
2. Klub Kobiet Biznesu działa na podstawie uchwalonego przez siebie Regulaminu Pracy, zatwierdzonego uprzednio przez Radę Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 4 Cele Klubu Kobiet Biznesu

1. Głównym celem Klubu Kobiet Biznesu jest promocja oraz integracja środowiska kobiet biznesu w zasięgu oddziaływania Północnej Izby Gospodarczej w regionie oraz kraju.
2. Celem Klubu Kobiet Biznesu jest w szczególności:
1) organizacja spotkań i szkoleń mających na celu wzmocnienie pozycji kobiet w przestrzeni gospodarczej,
2) propagowanie dbałości o kondycję fizyczną i psychiczną kobiet,
3) wolontariat oraz działania społeczne,
4) budowanie społeczności kobiet aktywnych zawodowo, posiadających wiedzę i doświadczenie zawodowe oraz biznesowe,
5) umożliwienie nawiązywania kontaktów i współpracy biznesowej.

§ 5 Przyjęcia / Skreślenia z listy członkiń Klubu Kobiet Biznesu

1. Członkinią Klubu Kobiet Biznesu, na zasadzie dobrowolności, może zostać pełnoletnia kobieta popierająca cele Klubu, prowadząca własną działalność gospodarczą lub będąca pracownikiem, współpracownikiem firm zrzeszonych w Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie, a także reprezentująca zaprzyjaźnione instytucje / urzędy.
2. Przyjęcie do Klubu Kobiet Biznesu następuje w skutek złożenia Zarządowi Klubu Kobiet Biznesu pisemnej deklaracji przystąpienia do Klubu Kobiet Biznesu, która stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
3. Rezygnację z przynależności do Klubu Kobiet Biznesu należy złożyć w formie pisemnej Zarządowi Klubu Kobiet Biznesu. W tym przypadku wykreślenie z listy członkiń Klubu Kobiet Biznesu następuje z chwilą doręczenia pisemnej rezygnacji Zarządowi Klubu Kobiet Biznesu.
4. Przynależność do Klubu Kobiet Biznesu ustaje na skutek wykreślenia z listy członkiń w przypadku:

1) nieprzestrzegania Regulaminu Pracy Klubu Kobiet Biznesu oraz Statutu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

2) działania na szkodę Klubu Kobiet Biznesu oraz Północnej Izbie Gospodarczej w Szczecinie

3) braku uczestnictwa w spotkaniach Klubu co najmniej w okresie 1 roku

4) śmierci Członkini Klubu Kobiet Biznesu,

5. W przypadku łamania Regulaminu oraz Statutu wykreślenie z listy członkiń Klubu Kobiet Biznesu następuje w drodze uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klubu Kobiet Biznesu podjętej w głosowaniu tajnym.

§ 6 Prawa i obowiązki członkiń Klubu Kobiet Biznesu


1. Obowiązkiem członkiń Klubu Kobiet Biznesu jest:

1) postępowanie zgodne z Regulaminem oraz przestrzeganie Statutu Izby,
2) czynny udział w realizacji zadań Klubu Kobiet Biznesu,
3) postępowanie zgodne z zasadami dobrych obyczajów we wzajemnych stosunkach członkowskich oraz w obrocie gospodarczym,
4) ochrona dobrego imienia Klubu Kobiet Biznesu,
5) powstrzymywanie się od działalności na szkodę Klubu Kobiet Biznesu oraz Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie

2. Członkinie Klubu Kobiet Biznesu posiadają czynne i bierne prawo wyborcze w Klubie Kobiet Biznesu, a nadto mają prawo do:

1) wyrażania swoich opinii i propozycji dotyczących działalności Klubu Kobiet Biznesu,
2) udziału w posiedzeniach Klubu Kobiet Biznesu.

§ 7 Struktura Klubu Kobiet Biznesu

1. Organami Klubu Kobiet Biznesu jest Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Biznesu oraz Zarząd Klubu Kobiet Biznesu.
2. Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Biznesu tworzą wszystkie Członkinie Klubu.
3. Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Biznesu zwoływane jest przez Przewodniczącą Zarządu Klubu Kobiet Biznesu z inicjatywy własnej lub na wniosek co najmniej 1/2 członkiń.
4. Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Biznesu zwoływane jest przynajmniej raz w roku.
5. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klubu Kobiet Biznesu podejmowane są zwykłą większością głosów, bez względu na liczbę członkiń biorących w nim udział.
6. Uchwały Zgromadzenia Ogólnego Klubu dotyczące spraw osobowych, w tym wyboru i odwołania Członkiń Zarządu podejmowane są w głosowaniu tajnym.

§ 8 Zarząd Klubu Kobiet Biznesu

1. Zarząd Klubu Kobiet Biznesu reprezentuje Klub w stosunkach zewnętrznych oraz kieruje działalnością Klubu.
2. Klub Kobiet Biznesu jako podmiot nieposiadający osobowości prawnej, nie może podejmować decyzji skutkujących zaciągnięciem zobowiązania lub rozporządzeniem jakimkolwiek prawem i mieniem. Wszelkie czynności prawne związane z funkcjonowaniem Klubu Kobiet Biznesu w stosunku do osób trzecich, podejmowane są przez Prezydium Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
3. W skład Zarządu wchodzi 5 Członkiń, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Biznesu.
4. Kadencja Zarządu trwa 4 lata i jest tożsama z kadencją Organów Statutowych Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
5. Po zakończeniu kadencji, Członkinie Zarządu mogą być wybierane ponownie.
6. Zarząd Klubu Kobiet Biznesu ze swojego grona wybiera: Przewodniczącą Zarządu Klubu Kobiet Biznesu oraz dwie Wiceprzewodniczące.
7. W skład Zarządu Klubu Kobiet Biznesu nie może wchodzić osoba, która pełni już funkcje w organach statutowych Izby (Prezydium, Rada, Komisja Rewizyjna).
8. Członkinie Zarządu mogą sprawować swoje funkcje tylko osobiście.
9. Do działania w imieniu Klubu Kobiet Biznesu wymagane jest współdziałanie Przewodniczącej Zarządu oraz jednej Wiceprzewodniczącej, zastrzeżeniem ust. 2. Do działania w imieniu Klubu Kobiet Biznesu uprawniona jest Przewodnicząca Zarządu jednoosobowo, zastrzeżeniem ust. 2.
10. Posiedzenia Zarządu Klubu Kobiet Biznesu zwołuje Przewodnicząca Zarządu w miarę potrzeb, nie rzadziej niż cztery razy w roku. Przewodnicząca zwołuje posiedzenie Zarządu z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej ½ członkiń Zarządu.
11. Posiedzenie Zarządu Klubu Kobiet Biznesu zwoływane na wniosek co najmniej 1/2 Członkiń Zarządu, Przewodnicząca Zarządu zwołuje w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

§ 9 Posiedzenia Klubu Kobiet Biznesu

1. Posiedzenia Klubu Kobiet Biznesu odbywają się w zależności od potrzeb.
2. W posiedzeniach Klubu Kobiet Biznesu może uczestniczyć każda członkini Klubu.
3. Protokoły oraz materiały promocyjno-marketingowe Klubu Kobiet Biznesu przechowywane są w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 10 Przepływ informacji oraz bieżąca praca Klubu Kobiet Biznesu

1. Komunikacja dotycząca bieżącej działalności Klubu Kobiet Biznesu oraz planowanych wydarzeń, szkoleń, spotkań odbywa się przez pośrednictwo sekretariatu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.
2. Materiały promujące oraz marketingowe, które mają być umieszczone w mediach społecznościowych oraz na stronie Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie, należy przesyłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. W kontaktach z mediami – tylko w sprawach dotyczących Klubu Kobiet Biznesu, Członkowie Zarządu Klubu Kobiet Biznesu winni podawać tylko informacje ogólnodostępne.
4. Wywiady dla mediów udzielane przez Członków Zarządu Klubu Kobiet Biznesu – winny być wcześniej uzgadniane z Przewodniczącą Zarządu Klubu Kobiet Biznesu oraz Prezesem Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§11 Zmiany Regulaminu

Wszelkie zmiany niniejszego regulaminu będą wprowadzone przez Zgromadzenie Ogólne Klubu Kobiet Biznesu po uprzednim ich zatwierdzeniu przez Radę Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 12 Nadzór nad działalnością Klubu Kobiet Biznesu

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Statutu Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie działalność Klubu Kobiet Biznesu podlega kontroli Rady Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie oraz Komisji Rewizyjnej Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie.

§ 13 Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Centrum Biznesu - Wideo Newsletter
Północnej Izby Gopsodarczej w Szczecinie 

Dołącz do grona najaktywniejszych przedsiębiorców

PFP PIG 1250x300