fbpx

Pracodawca Roku 2

 

200 biletow

 

Jak radzić sobie z różnicami międzypokoleniowymi? Jakimi argumentami się posługiwać, aby nie wywoływać w pracownikach strachu, a zmotywować do działania? Jak zarządzać zespołami polsko-ukraińskimi? Jak stać się rzetelnym i solidnym pracodawcą i dlaczego jest to konieczne? Na te i wiele więcej pytań związanych z aktualną sytuacją na rynku pracy, znajdą Państwo odpowiedź podczas tegorocznej edycji konferencji #HRSzczecin, która odbędzie się 21 maja w Hotel Radisson Blu.

My już wiemy, że golf to najwspanialsza rzecz na świecie, a Ty, co wiesz o golfie?

Jeżeli nic, lub nic dobrego, ten dzień jest właśnie dla Ciebie!

Przekonamy Cię, że utarte stereotypy o nudnej grze dla starszych panów nie mają nic wspólnego z rzeczywistością!

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) wprowadza funkcję tzw. Inspektora Ochrony Danych (IOD), stojącego na straży ochrony danych osobowych. 

RODO określa przypadki, w których administrator danych (lub przetwarzający) zmuszeni będą do powołania IOD, zadania,status, wymagania i pozycję IOD w organizacji.   

Zasadniczo do powołania IOD zobowiązane będą podmioty publiczne oraz szereg podmiotów prywatnych. 

 

Inspektor musi posiadać jednak szeroką interdyscyplinarną wiedzie i umiejętności. Jak wynika z art. 37 ust. 5 RODO Inspektor Ochrony Danych jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności wypełnienia zadań, o których mowa w art. 39 RODO. IOD powinien posiadać nie tylko gruntowną znajomość prawa ochrony danych osobowych, lecz również między innymi wiedzę i umiejętności z zakresu technicznych i organizacyjnych aspektów ochrony danych osobowych (bezpieczeństwa IT, prowadzenia audytów, oceny ryzyka oraz sporządzania dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych).  

Uczestnictwo w studiach podyplomowych Inspektora Ochrony Danych umożliwia uzyskanie aktualnej wiedzy i umiejętności praktycznych pomocnych w pełnieniu funkcji IOD samodzielnie lub w ramach jednostek ochrony danych osobowych. 

Główne atuty studiów podyplomowych Inspektor Ochrony Danych :

 • 167 godzin zajęć - wykładów i praktycznych warsztatów;
 • świetni wykładowcy - zajęcia prowadzone przez wybitnych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, radców prawnych oraz doświadczonych IOD;
 • niewielkie grupy - dzięki prowadzeniu zajęć w niewielkich grupach (max. 30 osób), możliwe są indywidualne rozmowy i konsultacje z wykładowcami;
 • praktyczne podejście - w ramach zajęć, szczególnie ćwiczeń i warsztatów Słuchacze poznają praktyczne aspekty ochrony danych osobowych i działalności IOD (np. sporządzenie klauzul informacyjnych, klauzul zgód, dokumentacji, umów powierzenia przetwarzania, prowadzenia  DPIA);
 • zagadnienia branżowe – w ramach studiów przedstawiona zostanie również specyfika przetwarzania danych w poszczególnych branżach i sektorach (np. w sektorze publicznym, instytucjach finansowych, marketingu, reklamie, ochronie zdrowia)
 • sektor prywatny/publiczny - studia dostosowane są zarówno do działania IOD w sektorze prywatnym, jak również publicznym;
 • networking - studia umożliwiają poznanie czołowych specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych, wymianę doświadczeń z praktykami oraz kontakt z innymi specjalistami zajmującymi się ochroną danych osobowych.
 • Rabat na RODOProtektor – słuchacze otrzymują 20 % rabat na oprogramowanie RODOProtektor, udostęniane przez spółkę BTC sp. z o.o. 

 

Wszystkie informacje dostępne są pod linkiem:

http://wste.szczecin.pl/studia-podyplomowe/inspektor-ochrony-danych-iod/

Dostęp do rejestracji elektronicznej na studia podyplomowe:

https://wste.erk24.pl/introwste/index.php

Podstawowe informacje

Fundusz Pomerania jest podmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5. 

Zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).

 

Charakterystyka produktu

 • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
 • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
 • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
 • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
 • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku

 

Korzyści dla przedsiębiorcy

 • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
 • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
 • krótka i szybka procedura
 • istnieje możliwość pozyskania oferty na pozostałe gwarancje określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
 • konkurencyjne opłaty z możliwością negocjacji (zgodnie z Tabelę opłat i prowizji)

 

Więcej informacji na stronie: 

https://funduszpomerania.pl/produkty/poreczenia-wadiow?fbclid=IwAR0Voi4WHyREnBZwQpDQx8ZtMk71MVRg1v3n06MP-RhH4CFQhrIiRev2tf4#korzysci-dla-przedsiebiorcy