fbpx

 

7MKM baner 1150x250px pg1 20180701

 

Podstawowe informacje

Fundusz Pomerania jest podmiotem, który spełnia warunki o których mowa w art. 45 ust. 6 pkt 5. 

Zgodnie z art. 45 ust. 6 Ustawy z dnia 19 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych:

6. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r. poz. 359 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 1089, 1475 i 2201).

 

Charakterystyka produktu

  • Poręczenie zastępuje wpłatę wadium w formie pieniężnej
  • Poręczenie jest udzielane na okres związania ofertą, nie dłużej niż 90 dni
  • Maksymalna kwota jednostkowego poręczenia 500.000,00 zł
  • Maksymalna wartość przyznanego odnawialnego limitu poręczeń wadialnych 1.000.000,00 zł
  • Odnawialny limit poręczeń wadialnych przyznawany na okres jednego roku

 

Korzyści dla przedsiębiorcy

  • brak konieczności angażowania własnych środków, jak również możliwość przystąpienia do przetargu w przypadku braku wolnych środków na wpłatę wadium
  • zwiększenie potencjału Przedsiębiorcy wskutek umożliwienia przystępowania do większej ilości przetargów jednocześnie
  • krótka i szybka procedura
  • istnieje możliwość pozyskania oferty na pozostałe gwarancje określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • konkurencyjne opłaty z możliwością negocjacji (zgodnie z Tabelę opłat i prowizji)

 

Więcej informacji na stronie: 

https://funduszpomerania.pl/produkty/poreczenia-wadiow?fbclid=IwAR0Voi4WHyREnBZwQpDQx8ZtMk71MVRg1v3n06MP-RhH4CFQhrIiRev2tf4#korzysci-dla-przedsiebiorcy

ciekawi

konsultacjelean27042018

pfp27042018a