banerpracodawca21042018

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług. Maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym przeznaczony jest na finansowanie bieżących potrzeb obrotowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej: doraźnych, sezonowych potrzeb kredytowych spowodowanych specyfiką produkcji lub świadczonych usług; VAT. Maksymalny okres kredytowania: 36 miesięcy.

Kredyt rewolwingowy przeznaczony jest na stałe nakłady związane z prowadzeniem działalności: 1) zapasy o charakterze stałym 2) należności o charakterze stałym 3) inne potrzeby związane z prowadzeniem działalności Maksymalny okres kredytowania: 12 miesięcy.

Kredyt inwestycyjny przeznaczony jest na finansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację lub zwiększenie majątku trwałego klienta, a w szczególności na przedsięwzięcia rozwojowe - polegające np. na zakupie maszyn, urządzeń, środków transportu, nieruchomości, materiałów i wyrobów przeznaczonych na budowę, surowców, półproduktów na modernizację i restrukturyzację majątku produkcyjnego, zakup udziałów lub akcji i inne oraz na sfinansowanie środków obrotowych ściśle związanych z uruchomieniem przedsięwzięcia inwestycyjnego, spłatę kredytów w innych bankach. Kredyt może być również przeznaczony na refinansowanie wydatków inwestycyjnych poniesionych przed złożeniem wniosku o kredyt, jednak refinansowanie nie może dotyczyć inwestycji zakończonej. Maksymalny okres kredytowania: 15 lat.

Kredyt inwestycyjny dla MSP  przeznaczony jest na finansowanie działalności gospodarczej mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy, w tym w szczególności na: 1) finansowanie inwestycji polegających m.in. na zakupie, budowie lub modernizacji obiektów produkcyjno–usługowo–handlowych, 2) tworzenie nowych miejsc pracy, 3) wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 4) zakup wyposażenia, maszyn, urządzeń, aparatów, w tym także zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia, 5) oraz inne cele gospodarcze przyczyniające się do rozwoju MŚP, zgodnie z zapisami pkt. 3.2.6 - 3.2.8 zawartymi w Nocie wyjaśniającej w zakresie instrumentów inżynierii finansowej zgodnie z artykułem 44 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 tj. COCOF 10 - 0014/05 z dnia 8 lutego 2012 r. Maksymalny okres kredytowania: 5 lat i jednocześnie nie dłuższy niż okres amortyzacji majątku sfinansowanego kredytem. W uzasadnionych przypadkach, np. przyspieszonej amortyzacji, okres kredytowania może być wydłużony maksymalnie do 1,5 okresu amortyzacji z zachowaniem maksymalnego okresu kredytowanie (tj. 5 lat).

Kredyt unijny przeznaczony jest na realizację przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji lub/i uzupełnienie środków własnych beneficjenta. Maksymalny okres kredytowania: 8 lat.

Pożyczka hipoteczna przeznaczona na dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz refinansowanie regularnie obsługiwanego zadłużenia wynikającego z prowadzonej działalności gospodarczej1 Maksymalny okres kredytowania: 15 lat.

1przedmiotem pożyczki nie mogą być zapasy trudno zbywalne, nieściągalne należności oraz inne nieprawidłowe aktywa

Bank posiada w swojej ofercie również faktoring i leasing, które oferuje poprzez firmy współpracujące z Bankiem.

Jedną z form zabezpieczeń oferowanych przez Bank są gwarancje BGK i poręczenia Funduszu Pomerania.

bank17012017

 

ceopunkt30102017

konsultacjelean01022018